I want Elton John to write the soundtrack to this, please.